اخبـــــــار

راه اندازی کارگروه وب سایت و اپلیکشن های نیازمندی ها در اتحادیه کسب و کارهای مجازی
در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره ، رییس کمیسیون بازرسی ، مشاور حقوقی اتحادیه و مدیران برخی از شرکتهای نیازمندی برگزار شد مقرر شد مشکلات و موانع این کسب و کارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی قرار بگیره و آیین نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تاییدابلاغ شود
کارگروه مشورتی وب سایت و اپلیکیشن های نیازمندی تشکیل میشود
در راستای اجرای تبصره ذیل ماده11 آئین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده12 قانون نظام صنفی) این اتحادیه در نظر دارد نسبت به تدوین ضوابط رسته وب سایت و اپلیکیشن های نیازمندی اقدام نماید.
تشکیل کارگروه مشترک اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و پلیس فتا ناجا
قرار است موانع و مشکلات کسب و کارهای مجازی عضو اتحادیه با پلیس فتا در جلسات فوق مطرح و درباره آن بحث و گفتگو شود. در اولین جلسه مشکلات وب سایت های نیازمندی مطرح و مقرر گردید، کارگروه ویژه ای با حضور فعالین این رسته تشکیل و موارد پس از جمع بندی در اختیار پلیس فتا قرار گیرد