مدارک لازم جهت صدور مجوز

۱۳۹۶/۰۹/۳۰
بر اساس آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد 2 ،12 و تبصره ماده87 قانون نظام صنفی) مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتی به شرح ذیل است :

ماده 4- مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتی:
الف)–عمومي:
1- ارائه نشانی دفتر کار يا اقامتگاه قانونی متقاضی.
2- گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی.
3- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده(موضوع ماده (186) قانون مالیات¬های مستقیم).
4- گواهی گذراندن دوره¬های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (30) قانون
نظام صنفی).
5- تاییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس
قانون تجارت الکترونیکی و ماده (3) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
تبصره- دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی
خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، برای دریافت مجوز کسب و کار اینترنتی و اینماد صرفاً مکلف به ارائه این تاییدیه می‌باشند.
6- تصوير کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجی.
7- تصوير کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقايان كمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.
ب)– اختصاصي:
1- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك تحصيلي دانشگاهی مرتبط، يا معرفی يك نفر واجد شرایط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده(13)قانون نظام صنفی).
2- مصوبه هيات مديره براي صدور پروانه كسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت(براي اشخاص حقوقي).