اساسنامه

۱۳۹۶/۰۹/۲۹
کليات
ماده ۱- نام اتحاديه، اتحاديه صنف کسب و کارهای مجازی مي‏باشد که در اين اساسنامه به اختصاراتحاديه ناميده مي‏شود .
ماده ۲- اتحاديه شخصيتی است حقوقي، غير انتفاعي و غير تجاري است که به موجب ماده (21) قانون نظام صنفي و آیین نامه  های مربوط تشکیل و پس از ثبت رسمیت می یابد.
ماده ۳- مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ ثبت نامحدود مي‏باشد.
ماده ۴- محدوده فعاليت اتحاديه در کشور مي‏باشد. مرکز اصلي اتحاديه به نشاني:
استان تهران شهرستان تهران - خیابان آزادی - خیابان اسکندری شمالی - پلاک 3 ساختمان اداری یکتا - طبقه 4 واحد 7   کد پستی:  1419943145  تلفن: 91303230-021 شماره نمابر 66911116 می باشد. اتحاديه مجاز است درصورت داشتن بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي در نقاط مختلف محدوده فعاليت خود دفتر نمايندگي تشکيل دهد.
ماده ۵- موضوع و اهداف اتحاديه به شرح زير است:
انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضا، ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي، تلاش براي بهبود محيط کسب و کار، تعامل با دستگاه¬ هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي در راستاي وظايف و اختيارات خود، همچنين تلاش در راستاي ارتقا کيفي خدمات رساني اعضا به مردم و اطلاع رساني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي.
عضويت در اتحاديه
ماده۶- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه کسب با فعاليت‏ هاي مشابه يا همگن با پرداخت حق عضويت سالانه طبق مقررات به عضويت اتحاديه در مي‏آيند. براي هريك از اعضا مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت كارت عضويت صادر ميگردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضويت افراد در اتحاديه لغو مي‏گردد.
ارکان اتحاديه
هيات مديره:
ماده ۷- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند.اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد.
ماده ۸- تعداد اعضاي هيات مديره در اتحاديه‏ هاي کمتر از هزار واحد صنفي عضو پنج نفر اصلي و دو نفر علي ‏البدل و در اتحاديه‏ هاي داراي بيشتر از هزار واحد صنفي عضو هفت نفر اصلي و سه نفر علي‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هيات مديره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفي و تبصره‏ هاي آن شامل يک نفر رييس، دو نفر نائب رييس ( اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‏ دار مي‏باشد. عزل اعضاي هيات مديره وفق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.
ماده ۹- وظائف و اختيارات اتحاديه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفي مي‏باشد.
ماده ۱۰- وظايف هر يک از اعضاي هيات مديره:
رييس:
الف) انجام كليه امور اجرائي اتحاديه و اداره جلسات هيات مديره.
ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.
ج) امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه.
د) ارائه گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه به اتاق هر سه ماه يك بار.
هـ) گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه براي اعضاي اتحاديه بصورت سالانه.
و) موافقت با مرخصي و ماموريت اعضاي هيات مديره‏.
ز) کسب موافقت رييس اتاق اصناف براي مرخصي و ماموريت خود.
ح) پيگيري فعاليت‏ هاي توسعه ‏اي اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ‏وري و بهبود کسب و کار.
ط) پيگيري برنامه‏ هاي مدون اتحاديه.
ي) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏اي و تخصصي برابر آيين ‏نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفي.
نایب رييس:
الف) در غياب رييس اتحاديه (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.
ب) شركت در جلسات با هماهنگي رييس اتحاديه.
ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتحاديه.
دبير:
الف) تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه.
ب) هماهنگي امور كميسيون‏ها تحت نظارت رييس اتحاديه.
خزانه‏ دار:
 الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحاديه.
ب) اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي سالانه اتحاديه.
ج) پيگيري جذب منابع مالي و درآمدهاي اتحاديه در چارچوب‏ آيين نامه تبصره يک ماده (۳۱) قانون نظام صنفي.
د) ارائه گزارش عملکرد مالي اتحاديه به هيات مديره به صورت ماهانه.
ماده ۱۱- هريک ازاعضاي هيات مديره، درصورت استعفا مي‏بايست مراتب را کتبي به هيات مديره ارايه نمايند. هيات مديره مكلف است ظرف مدت يك هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذيرش استعفا، نتيجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتيبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفاي رييس اتحاديه راپس از پذيرش در هيات مديره در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح نمايد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيات مديره و يا اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري دبيرخانه هيات عالي نظارت به موضوع رسيدگي و برابر مقررات اقدام مي‏نمايد.
ماده ۱۲- در صورت استعفا عزل، فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضا هیات مدیره کمیسیون نظارت مطابق قانون نظام صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضا مذکور اقدام خواهد نمود.
بازرس:
ماده ۱3- همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره اتحاديه، اعضاي اتحاديه طبق آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي، از بين خود و با راي مخفي و مستقيم، دو نفر بازرس (اصلي و علي‏ البدل) را انتخاب مي‏نمايند. شرح وظايف و نحوه پذيرش استعفا بازرس مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مي‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.
مدير اجرايي:
هيات مديره مکلف است از خدمات يک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفي) به صورت تمام وقت بعنوان مدير اجرايي استفاده کند.
کميسيون ‏هاي اتحاديه:
ماده 14-کميسيون‏ هاي اتحاديه مطابق آيين نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي، به شرح زير تشکيل مي‏گردد. شرح وظايف، طرز تشکيل جلسات، عزل، استعفا و رسيدگي به غيبت اعضاي کميسيون‏ ها براساس آيين نامه مذکور مي‏باشد.
الف) رسيدگي به شکايات.
ب) حل اختلاف.
ج) بازرسي واحدهاي صنفي.
د) فني.
هـ) آموزشي.
و) سايرکميسيون‏ها در صورت تصويب هيات عالي نظارت.
طرز تشکيل جلسات اتحاديه
ماده ۱5- طرز تشکيل جلسات هيات مديره:
الف) جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشكيل ميگردد و درصورت تعطيلي رسمي، در روز بعد از آن برگزار مي‏شود. جلسات را رييس و در غياب وي نايب رييس اداره مي‏نمايد. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به عهده دبير است. در غياب وي، يكي از اعضا هيات مديره و يا مدير اجرايي به تشخيص رييس جلسه، عهده دار اين مسئوليت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي‏يابد. مصوبات در اتحاديه داراي تعداد پنج نفر هيات مديره با حداقل سه راي موافق و در اتحاديه داراي تعداد هفت نفر هيات مديره با حداقل چهار راي موافق معتبر لازم الاجرا مي شود.
ب) بازرس اتحاديه مي‏تواند در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي شرکت نمايد.
ج) با پيشنهاد رييس اتحاديه و يا اكثريت نسبي اعضا و با دعوت كتبي، جلسه فوق العاده تشكيل مي‏گردد.
د) چنانچه هريك از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رييس جلسه به او اخطار مي‏دهد. و در صورت تكرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هيات مديره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.
هـ) در مواردي كه هريك از اعضا هيات مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يك سال از حضور در جلسات هيات مديره غيبت نمايد، مراتب بايد از طرف هيات مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هيات رييسه اتاق مكلف است، ظرف يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد و درصورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به كميسيون نظارت و براي اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام نمايد تا مطابق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اقدام لازم بعمل آيد.
 و) شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي در دفتر صورتجلسه درج و به اعضاي هيات مديره ابلاغ گردد.
امور مالي
ماده 16- ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه و پايان سال مالي اتحاديه آخر اسفند ماه همان سال مي باشد. اولين سال مالي اتحاديه از تاريخ تشکيل اتحاديه شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‏ پذيرد.
ماده 17- بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده ۳۱ قانون نظام صنفي تامين و پيشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‏گردد.
 همچنين ترازنامه سالانه و صورت‏ هاي مالي نيز مي‏بايست تا پايان خردادماه هر سال جهت تصويب به اتاق اصناف ارائه گردد.
ماده 18- درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي گردد.
ماده 19- اسناد و اوراق مالي اتحاديه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ ها، اسناد تعهدآور مالي با امضا رييس و خزانه ‏دار و در غياب هر يک نايب رييس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر مي‏باشد. كليه اسناد و مدارك اداري و مالي مي‏بايست در محل اتحاديه نگهداري گردد.
ماده 20- آيين نامه‏ هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ‏ها و تغييرات آنها توسط اتاق اصناف ذيربط تصويب مي‏گردد.
 ماده 21- هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.كليه تراکنش مالي اتحاديه بايد صرفا” از طريق حساب هاي مذکور انجام ‏پذيرد. اتحاديه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکي مراتب را کتباً از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري از طريق اتاق اصناف ايران به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام نمايند. ماده 22- هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و وجوهي که در اجراي قانون نظام صنفي و ساير قوانين در اختيار آنان قرار مي‏گيرد، امين محسوب مي‏شوند.
 ماده 23- اتحاديه داراي مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوي آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين اساسنامه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 24- اتحاديه موظف است، نتيجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامي هيات مديره و بازرس به همراه نشاني اتحاديه، در جرايد کثيرالانتشار منتشر نمايد. انتشار هرگونه تغييرات مربوط نيز الزامي است.
ماده 25- اتحاديه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏ هاي منتخبين با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضاي اعضاي هيات مديره رسيده نسبت به ثبت اتحاديه و يا تغييرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکتها و دريافت پروانه فعاليت اقدام نمايد.
ماده 26- اتحاديه مجاز است بارعايت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشريه مرتبط با فعاليت اتحاديه اقدام نمايد.
ماده 27- ساير موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.