الزام فروش محصولات تولید شرکت های بازاریابی شبکه ای و یا شرکت مادر

۱۳۹۹/۰۷/۱۵
جمشید گلپور شاره رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت خطاب به اتحادیه کسب و کار های مجازی و مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای عطف به نامه ی شماره 60/167787 اعلام نمود : 
بر اساس بند 3 ماده 1 و بند 1 ماده 10 آیین نامه اجرایی مواد 2 ، 12 و تبصرهماده 87 قانون نظام صنفی و با توجه به بخشنامه 60/42290 مورخ 96/2/11 اشعار می دارد، شرکت بازاریابی شبکه ای تنها مجاز به فروش محصولات تولید خود یا شرکت مادر ( دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه ) می باشد. 
لذا مقتضی است کلیه شرکت ها در زمان تمدید پروانه کسب ، سبد کالایی خود را این حیث با مقررات منطبق و کالاهای وارداتی را حذف نمایند.