مصوبات نشست هیاءت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ها

۱۳۹۹/۰۶/۱۵

هیائت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ 20/05/1399 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیایت های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تصویب نمود:
الف) اصلاح فرایند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور

سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطلاعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان مکلف است با همکاری اتحادیه کسب و کار های مجازی و سایر ذی نفعان بخش خصوصی ، ظرف مدت زمان یک ماه فرایند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکت های پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان خواهان تبلیغ کالا و خدمات حوزه سلامت را احراز و سپس به صورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور ارسال نمایند واین سازمان اطلاعات را ظرف مدت 2 روز کاری بررسی و نتیجه را ربه شرکت های پلتفرمی اعلام کند. عدم پاسخگویی ظرف مدت 2 روز به منزله پاسخ مثبت است.
ب)اصلاح رویه های مخل حوزه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای
1. وزارت صنعت ، معدن تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران واتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای با رعایت دو اصل : 1- کاهش حداقل متراژ در حد امکان و 2- متناسب سازی حداقل متراژ با نوع فعالیت ، ضابطه حداقل متراژ ثابت برای تمام رسته های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به هیاءت ارایه نماسد.
2. ضابطه تاسییس حداقل دو شعبه در دو شهرستان به دلیل عدم انطباق با ماده 86 قانون نظام صنفی ، حذف و ضابطه تاسیس حداقل دو شعبه جایگزین شود .
3. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت 15 روز برای واحد های تولیدی کوچک با تنوعی از محصولات غیر همگن که خواهان فروش محصولات خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید،به نحوی که تمامی معافیت های تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم داده شود .