حذف مرحله 45 ثبت نام مالیاتی کشور

۱۳۹۹/۰۴/۲۲
علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی از حذف مرحله 45 ثبت نام مالیاتی کشور خبر داد. 
بازدید از محل و دریافت هر مدرکی مثل اجاره نامه و سند مالکیت برای تخصیص کد اقتصادی ممنوع شده است و تنها ثبت نام الکترونیکی کفایت می‌کند.
همچنین  کد اقتصادی شرکتها همان شناسه ملی آنهاست و وزارت اقتصاد و  سازمان مالیاتی با متخلفان برخورد میکنند.