گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب و کار های مجازی

۱۳۹۹/۰۴/۰۴

اتحادیه کسب  وکار های مجازی  گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد. 

 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.


موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد. 

 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که در نمودار زیر به تفکیک مشاهده می نمایید. از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی 69 درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو 31 درصد میباشد. 

گزارش شکایات در سال 1397 :

شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 267 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .

گزارش شکایات در سال 1398 :

شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است .

گزارش شکایات در سال 1399 :

شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . 


کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده. 
این رقم در سال 1397  ، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399  ، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است . 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است .