تغییر حق عضویت دارندگان پروانه کسب و کار های مجازی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳
عطف به نامه ی شماره 5014/الف/12 مورخ 12/12/98 و بازگشت به شماره ی4071/02/7 مورخ 13/4/1397 آن اتاق در خصوص تعیین حق عضویت اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی، بدین وسیله وفق تبصره3 ماده 2 آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع ماده 31 قانون نظام صنفی ) حق عضویت دارندکان پروانه کسب آن اتحادیه برابر جدول ذیل تایید میگردد:
 
نوع شغل کسب وکار مجازی دارای دفتر / نمایندگی/ شعبه سایر کسب وکار های مجازی
موقعیت جغرافیایی
کلان شهر بابت هر دفتر/ نمایندگی/ شعبه سالانه 5/000/000 ریال سالانه 8/000/000 ریال
مرکز استان بابت هر دفتر/ نمایندگی/ شعبه سالانه 4/500/000 ریال سالانه 5/000/000 ریال
شهرستان بابت هر دفتر/ نمایندگی/ شعبه سالانه 3/500/000 ریال سالانه 2/000/000 ریال
 


 
 
  1. حق عضویت کسب و کار مجازی دارای دفاتر/ نمایندگی/ شعبه ( با هر تعداد شعبه ) حداکثر تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال ( بیست میلیون تومان )
  2. با عنایت به مراتب مذکور اتحادیه مکلف است به استناد تبصره 2 ماده 31 قانون موصوف بیست (20) درصد از منابع درآمدی خود را به حساب اتاق اصناف ایران واریز نماید تا در راستای اجرای تبصره 1 ماده 45 قانون موصوف ده (10) درصد از حق عضویت دریافتی به اتاق اصناف محل استقرار دفاتر/ نمایندگی/شعبه کسب و کار فوق تخصیص یابد.