اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان برای تبلیغ و انتشار آگهی

۱۳۹۸/۱۱/۲۳
عطف به نامه شماره 140/1398/46556/9000 مورخ 06/11/ 98 معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اطلاع می رساند براساس قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده می باشد.
وب سایت های آگهی که بدون اخذ مجوز از اشخاص پیش فروشنده اقدام به انتشار آگهی می نمایند مرتکب جرم شده و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
لذا تاکید می گردد از انتشار آگهی های مذکور جلوگیری گردد.