ضوابط انتظامی اختصاصی کسب وکار در فضای مجازی

۱۳۹۸/۰۳/۰۵
ضوابط انتظامی اختصاصی کسب وکار در فضای مجازی با هدف نظارت بر کسب و کارهای مجازی توسط نیروی انتظامی منتشر شده است. بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی اتحادیه مقرر شد متن ضوابط جهت دریافت نظرات فعالین برای اصلاح منتشر و پس از جمع بندی و در اختیار پلیس اماکن ناجا قرار گیرد
بدینوسیله از کلیه کسب و کارهای مجازی و فعالین دعوت می شود ضمن مطالعه  ضوابط و مقررات ابلاغی اداره محترم نظارت بر اماکن عمومی، نظرات خود را به آدرس  info@ecunion.ir ارسال نمایند.