کمیسیون شکایات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی راه اندازی شد

۱۳۹۷/۰۹/۰۶
در اولین جلسه کمیسیون که در محل اتحادیه برگزار شد رییس و اعضای کمیسیون به همراه یک عضو هیات مدیره حضور داشتند.
مقرر شد در جلسات پیش رو نحوه رسیدگی به شکایات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تا کنون بیش از 700 شکایت به اتحادیه واصل شده است که تقریبا به تمامی آنان رسیدگی شده است. شکایات مربوط به کسب و کارهای عضو این اتحادیه و سایر وب سایت هایی که فعالیت صنفی میکنند به این اتحادیه ارجاع داده می شود. بررسی به شکایات توسط تیم 5 نفره به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام میشود که در آینده این بخش نیز تقویت خواهد شد.