کارگروه مشورتی وب سایت و اپلیکیشن های نیازمندی تشکیل میشود

۱۳۹۷/۰۸/۱۵
در راستای اجرای تبصره ذیل ماده11 آئین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده12 قانون نظام صنفی) این اتحادیه در نظر دارد نسبت به تدوین ضوابط رسته وب سایت و اپلیکیشن های نیازمندی اقدام نماید.
بدینوسیله از کسب و کارهای فوق الذکر دعوت می شود در صورت تمایل به حضور در “کارگروه مشورتی وب سایت و اپلیکیشن های نیازمندی” درخواست خود را در اسرع وقت به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال نمایند.