اعضای هیات مدیره

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

 

حمید محمدی رئیس اتحادیه    

 

فرشاد وکیل زاده نایب رئیس اول

  حمیدرضا اعتدال مهر نایب رئیس دوم

 

 

رضا الفت نسب  خزانه دار

 

میلاد منشی پور دبیر

 

مصطفی سعید نژاد بازرس