اعضای هیات مدیره

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

 

محمد کرمی رئیس اتحادیه

 

حمید محمدی نایب رئیس اول

شهرام شاهکار نایب رئیس دوم

 

 

رضا الفت نسب خزانه دار

 

فرشاد وکیل زاده دبیر

 

مصطفی سعید نژاد