اعضای هیات مدیره

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

 

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه    

 

حمیدرضا اعتدال مهر نایب رئیس اول

  میلاد منشی پور نایب رئیس دوم

 

 

سعید گودرزیان خزانه دار

 

رضا الفت نسب دبیر

 

مصطفی سعید نژاد بازرس