برگزاری بیست و ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه

۱۳۹۷/۰۷/۲۴
 بیست و ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. 
در این جلسه که با جضور اعضاء کمیسیون بازرسی اتحادیه برگزار گردید موضوع بازرسی از واحدهای صنفی مجازی به بحث و گفتگو گذاشته شد. مقرر گردید چارچوب فعالیت این کمیسیون با نگاه به مجازی بودن کسب و کارها احصا و به هیات مدیره پیشنهاد شود.

وظایف کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی:

١- بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و  تمديد پروانه کسب.
٢- ھمکاري لازم با واحدھاي بازرسي و نظارت اتاق شھرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح ھاي ويژه نظارتي و يا بازرسي ھاي خاص فصلي.
٣- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدھاي فاقد پروانه کسب.
٤- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.