فراخوان ثبت نام در کارگروه ارائه خدمات در منازل

۱۳۹۷/۰۳/۲۲
یکی از وظایف اتحادیه های صنفی تدوین دستورالعمل های تخصصی برای رسته های مختلف می باشد. بنا بر حساسیت کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات در منزل و دستور نهادهای نظارتی کارگروه ارائه خدمات در منازل به زودی تشکیل خواهد شد.

بدینوسیله از شرکتهای ارائه خدمات در منازل (home service) دعوت می شود در صورت تمایل به شرکت در “کارگروه مشورتی ارائه خدمات در منازل” درخواست خود را تا تاریخ 97/4/6 به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال نمایند.