برگزاری جلسه کارگروه شرکت های آنلاین جابجایی مسافر

۱۳۹۷/۰۲/۰۳
اولین جلسه کارگروه شرکت های آن لاین جا به جایی مسافر با حضور یک نماینده از پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، دیروز اولین جلسه کارگروه شرکت های آنلاین جا به جایی مسافر با حضور نماینده از پلیس نظارت بر امکان عمومی ناجا در اتحادیه برگزار گردید.

در این جلسه در رابطه با  آئین نامه شرکتها، مسائل مربوط به مسافران و مشکلات پیش روی تاکسی های آنلاین صحبت شد و به بررسی دستور عمل پرداخته شد.