اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

چگونگی ثبت شرکت و ثبت برند برای یک کسب و کار

در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی پیش می‌رود و برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی لازم است که افراد به سمت راه اندازی کسب و کار خود بروند و با انجام فعالیت‌های تجاری مورد نظر خود باعث افزایش سهم خود و کاهش سهم دولت در اقتصاد بشوند. یکی از کارهایی که در راستای راه اندازی کسب و کار صورت می‌گیرد  مراحل ثبت شرکت است که باید با راهنمایی و استانداردهای اداره ثبت شرکت‌ها صورت بگیرد تا افراد بتوانند فعالیت تجاری خود را به ثبت برسانند. یکی از اقداماتی که باید پس از ثبت شرکت، برای شرکتی که محصول یا برندی را به بازار عرضه می کند انجام شود، ثبت برند است. در این مقاله به معرفی انواع شرکت‌ها و نحوه‌ی ثبت آنها مطابق با قانون ثبت شرکت‌ها و در نهایت به چگونگی ثبت برند می‌پردازیم. مطالب زیر در این مقاله بررسی می‌شوند:

 • انواع شرکت‌های تجاری
 • تعریف انواع شرکت های تجاری
 • موسسات غیر تجاری
 • راهنمای ثبت اظهارنامه علائم تجاری (ثبت برند)

 

انواع شرکت های تجاری

طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری به هفت قسم تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

 1. شرکت‌های سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. تضامنی
 4. مختلط سهامی
 5. مختلط غیر سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت‌ها در تهران بر عهده‌ی اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان در اداره‌ی ثبت مرکزی است.
انواع شرکت‌های تجاری به هفت قسم تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

 1. شرکت‌های سهامی                                       ۲٫ شرکت با مسئولیت محدود
 2. تضامنی                                                          ۴٫ مختلط سهامی
 3.   مختلط غیر سهامی                                      ۶٫ شرکت نسبی

        ۷٫ شرکت تعاونی تولید و مصرف

تعریف انواع شرکت

 • شرکت سهامی

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مـسئولیت صـاحبان سـهام حـدود بـه مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود.

 • شرکت سهامی خاص

برای تاًسیس و ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه‌ی مدارک زیر به مرجع ثبـت شرکت‌ها کافی خواهد بود.

 • اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن کـه نبایـد کمتر از سـی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سـهامداران رسـیده باشـد.
 • هرگـاه تمـام یـا قسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامـه منعکس شده باشد و در صورتی که سـهام ممتـازه وجـود داشـته باشـد بایـد شـرح امتیـازات و موجبـات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید درصورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیـه سـهامداران رسیده باشد.
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷٫
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمـومی عـادی در آن منتشر خواهد شد.

 

 • شرکت سهامی عام

مدارک لازم برای ثبت شرکت‌ سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می‌باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛ دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه‌های موًسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد می‌نمایند و ۳۵% از ۲۰% را واریز و گواهی بانکی ارائه می‌دهند.هر چند مؤسسین می توانند بیش از ۲۰ % از کل سرمایه را تعهد نماید، ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهارنامه عینا اظهار‌نامه شرکت‌های سهامی خاص می‌باشد که باید تا بند ۹ آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می‌شود و حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال می‌باشد.

 • مدارک بعد از پذیره نویسی

دو نسخه اظهارنامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهارنامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت‌های سهامی خاص تکمیل می‌گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت در نظر گرفته می‌شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه‌ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است.

 • شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که مطابق با ماده ۹۴ قانون تجارت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

الف) دو نسخه تقاضانامه

ب)دو نسخه صورت شرکتنامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می‌شود.

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند. بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
 • شرکت تضامنی

شرکتی است که درتحـت اسـم مخـصوص بـرای امورتجـارتی بـین دو یـا چنـد نفر بـا مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارائی شرکت برای تادیه‌ی تمام قروض کافی نباشـد هریـک ازشرکاء مـسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشـخاص کـاًن لم یکن خواهد بود.

 • شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بـین یک عـدد شرکاء سـهامی و یـک یـا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه‌‌‌‌ی آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنهـا تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

 • شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چنـد نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتـشار سهام تـشکیل مـی‌شـود. شـریک ضـامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی اسـت که مسئولیت او فقط تا میـزان سـرمایه‌ای است کـه درشـرکت گـذارده و یـا بایـستی بگـذارد. در اسـم شـرکت بایـد عبارت(شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی ازشرکاء ضامن قید شود.

 • شرکت نسبی

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخـصوص بـین دو یـا چنـد نفر تـشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که درشرکت گذاشته است، می‌باشد.

 • شرکت تعاونی تولید

شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مـشاغل خـود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند. این شرکت مطابق با اصول شرکت سهامی تاسیس و ثبت می‌شود.ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

مؤسسات غیر تجاری

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند. بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسات غیر تجاری ،دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، کپی مصدق شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه حاوی مشخصات نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی مؤسسین، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائی مؤسسه، آدرس شعبه، نام مدیر یا مدیران شعبه می‌باشد که توسط مؤسسین امضاء می‌شود.به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.

brand registration
ثبت برند

راهنمای ثبت اظهارنامه علائم تجاری (ثبت برند)

در دنیای تجارت امروز، برند مهم ترین بخش تجارت است. علامت تجاری یا همان برند یکی از مهم‌ترین عناصر بازاریابی و تجارت می‌باشد که شرکت یا بنگاه اقتصادی افراد را به طور کامل به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می‌کند. در واقع ثبت برند به نوعی سند مالکیت آن علامت به حساب می‌آید. در واقع برند معرف کالا، محصول و یا نوع خدمات ارائه شده توسط شرکت می‌باشد که کالا یا محصول را از رقبا متمایز می‌کند. ثبت برند یا علامت تجاری ضمن انحصار امتیاز برای صاحب کالا باعث حفاظت از علامت مشخص آن فرد یا شرکت و مانع تلاش رقبا در سوء‌‌استفاده از علائم و فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب و متفاوت می‌گردد. موفقیت برند مساوی موفقیت با خود تجارت است. هنگامی که یک نام تجاری را ثبت می‌کنید از خودتان نیز محافظت می‌کنید. هنگامی که یک برند را ثبت می‌کنید، هیچ کس دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند، بنابراین شما از شرکت خود در برابر شخص دیگری که با همان نام تجاری می‌خواهد کار کند محافظت می‌کنید.

جهت ثبت برند سامانه ssaa.ir توسط اداره ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است. افراد می‌توانند بدون مراجعه‌ی حضوری به اداره ثبت علائم تجاری ، با مراجعه به سامانه و منوی اداره کل مالکیت صنعتی و ورود به اداره ثبت علائم تجاری اظهارنامه خود را ثبت و پیگیری نمایند و منتظر دریافت نتیجه آن باشند.

نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد زیر خواهد بود:

ابلاغیه رفع نقص : حالتی است که در آن در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد.

ابلاغیه رد اظهارنامه: حالتی است که در عنوان و یا تصویر علامت الزامات قانونی رعایت نشده باشد ، یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما ، قبلا به نام شخص دیگری ثبت شده باشد.

ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه: حالتی است که بخشی از کالاها و یا خدمات به دلیل بند فوق قابل ثبت نمی باشد.

آگهی نوبت اول (آگهی تقاضای ثبت)

حالتی است که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی شما تصمیم به ثبت علامت می‌گیرد .

در حالت آخر مراحل ثیت برند به پایان می رسد.

درباره نویسنده

تولید شده در فرامحتوا

دیدگاه خود را بگذارید

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی